Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Trzy sakramenty - trzy czynności błogosławieństwa

Sakramenty są świętymi czynnościami. W Piśmie Świętym jest między innymi mowa: "Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni" (1.Jana 5,7.8). Zgodnie z tym porządkiem, w Kościele Nowoapostolskim, występują trzy sakramenty: święty chrzest wodny, święta wieczerza i święte pieczętowanie.

Święty chrzest wodny

Święty chrzest wodny jest pierwszym krokiem do odnowienia człowieka w Duchu Świętym. W wyniku tego chrzczony zostaje przyjęty do społeczności tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i wyznają Go jako swego Pana. Człowiek ochrzczony staje się chrześcijaninem i wyraża swoją wolę do prowadzenia życia według przykazań Bożych. Zgodnie z poleceniem Jezusa danym apostołom mają być ochrzczone wszystkie narody (por.Ew.Mateusza 28,19) - zarówno dzieci jak i dorośli.

Święta wieczerza

Święta wieczerza jest uroczystością radości i dziękczynienia. Przypomina śmierć ofiarną Syna Bożego, który pomimo, że był bez grzechu dał się ukrzyżować za grzechy ludzkości. Święta wieczerza zapewnia duszy żywot wieczny i daje pewność pozostania w społeczności życiowej ze Zbawicielem Jezusem Chrystusem (por.Ew.Jana 6,51-58). "Ciało i krew" Jezusa podawane jest jako chleb i wino w postaci zroszonej hostii. Poprzez wierzące spożywanie człowiek wchłania istotę usposobienia Jezusa i otrzymuje nowe siły. Wcześniej uzyskane odpuszczenie grzechów pomaga skruszonemu grzesznikowi przezwyciężać własne błędy i słabości.

Święte pieczętowanie

Święte pieczętowanie zwane też świętym chrztem duchowym jest aktem udzielenia Ducha Świętego, a tym samym częścią nowo narodzenia (por.Dzieje Apostolskie 8,14-17 i Efezjan 1,13.14; 4,30) oraz dopełnieniem warunku pierworodztwa (por.Hebrajczyków 12,23). W wyniku tego człowiek ochrzczony wodą otrzymuje dar Ducha Świętego i staje się dzieckiem Bożym. Święte pieczętowanie jest podstawą zupełnego odnowienia wewnętrznego człowieka. Człowiek zgodnie ze słowami Jezusa zostaje na nowo narodzony z wody i z Ducha. Dostępujący świętego pieczętowania przyjmują na siebie obowiązek trwania w naśladownictwie Chrystusa i poprzez przyjęcie słowa Bożego i sakramentu do przygotowania się na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.

Jak wówczas pierwsi chrześcijanie poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostoła pieczętowani byli Duchem Świętym, tak i dziś również apostołowie udzielają tego sakramentu w Kościele Nowoapostolskim. Sakrament ten przyjmują dzieci i dorośli.


WYZNANIE WIARY NOWOAPOSTOLSKIEJ

1. Artykuł:

Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

2. Artykuł:

Wierzę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, naszego Pana, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł, został pogrzebany, zstąpił do krain umarłych, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Boga, Wszechmogącego Ojca, skąd ponownie przyjdzie.

3. Artykuł:

Wierzę w Ducha Świętego, w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, zmartwychwstanie i żywot wieczny.

4. Artykuł:

Wierzę, że Pan Jezus rządzi swoim Kościołem i do tego posłał swoich apostołów i jeszcze posyła aż do swego ponownego przyjścia, z poleceniem, aby nauczali, w Jego imieniu odpuszczali grzechy oraz chrzcili wodą i Duchem Świętym.

5. Artykuł:

Wierzę, że przez Boga przewidziani do urzędu kościelnego zostają ustanowieni tylko przez apostołów oraz że z urzędu apostolskiego wywodzi się pełnomocnictwo, błogosławieństwo i święcenie do sprawowania służby.

6. Artykuł:

Wierzę, że święty chrzest wodny jest pierwszym krokiem do odnowienia człowieka w Duchu Świętym i że w wyniku tego chrzczony zostaje przyjęty do społeczności tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i wyznają Go jako swego Pana.

7. Artykuł:

Wierzę, że święta wieczerza została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa na pamiątkę Jego jednorazowej, pełnowartościowej ofiary gorzkiego męczeństwa i śmierci. Godne spożywanie świętej wieczerzy zapewnia nam społeczność życiową z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Święta wieczerza zostaje uroczyście spożywana w postaci niekwaszonego chleba i wina, które muszą być błogosławione i wydawane przez urząd upełnomocniony przez apostoła.

8. Artykuł:

Wierzę, że ochrzczeni wodą muszą poprzez apostoła przyjąć dar Ducha Świętego, aby stać się dzieckiem Bożym i spełnić warunki pierworodztwa.

9. Artykuł:

Wierzę, że Pan Jezus przyjdzie ponownie tak pewnie, jak do nieba wstąpił i zabierze do siebie pierworodnych z umarłych i żywych, którzy na Jego przyjście pokładali nadzieję i zostali przygotowani, że po weselu w niebie powróci z nimi na ziemię, ustanowi swoje Królestwo Pokoju, a oni z Nim rządzić będą jako królewskie kapłaństwo. Po zakończeniu Królestwa Pokoju wyda sąd ostateczny. Następnie Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, i będzie mieszkał ze swoim ludem.

10. Artykuł:

Wierzę, że jestem zobowiązany do posłuszeństwa wobec władzy świeckiej, jeżeli temu nie sprzeciwiają się prawa Boże.

Sakrament: Święty chrzest wodny
Sakrament: Święty chrzest wodny
Sakrament: Święty chrzest wodny
Sakrament: Święta wieczerza
Sakrament: Święte pieczętowanie
Sakrament: Święte pieczętowanie
Sakrament: Święte pieczętowanie
Sakrament: Święty chrzest wodny
Sakrament: Święty chrzest wodny
Sakrament: Święty chrzest wodny
Sakrament: Święte pieczętowanie
Sakrament: Święte pieczętowanie