Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Wspomnienie o JE Biskupie dr. Waldemarze Staroście

Biskup dr Waldemar Starosta

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Zwierzchnika Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, JE Biskupa dr. Waldemara Starosty. Zmarł 9 października 2019 r. w godzinach wieczornych, po długiej i ciężkiej chorobie. Biskup pozostawił pogrążonych w żałobie: małżonkę, dzieci, rodzinę, przyjaciół oraz wiernych Kościoła.

Był wspaniałym człowiekiem, oddanym Bogu, swojej pracy misyjnej oraz rodzinie. Od 1989 roku jako Biskup był Prezydentem Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce. Do ostatnich dni życia aktywnie przeprowadzał nabożeństwa i zarządzał Administracją Kościoła w Polsce.

Urodził się 31 maja 1955 roku w Ostródzie. Swoją działalność duszpasterską rozpoczął w 1975 roku, kiedy został ordynowany na urząd Poddiakona. W 1980 roku przyjął urząd Kapłana, w następnym roku urząd Ewangelisty, a dwa lata później urząd Ewangelisty Okręgowego. Na krótko przed 34-tymi urodzinami Główny Apostoł Richard Fehr ordynował go na Biskupa, który to urząd sprawował przez ponad 30 lat.

Jego motto życiowe brzmiało: „Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem” (I List do Koryntian 15, 10a).

W swoim życiu był nie tylko przewodnikiem duchowym wiernych Kościoła, ale również godnym naśladowania chrześcijaninem. Był w pełni zaangażowany w pracę na rzecz Kościoła. Przeprowadzał nabożeństwa na terenie całego kraju, organizował seminaria dla duchownych Kościoła oraz nauczycieli religii, organizował zjazdy dla młodzieży, uczestniczył w dniach dziecka oraz spotkaniach zborowych. Priorytetami w Jego służbie w Kościele były między innymi nauka dzieci i młodzieży.

Biskup wspierał działania charytatywne Kościoła, w szczególności te ukierunkowane na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka.

Na płaszczyźnie współdziałania Kościołów w Polsce i za granicą Biskup miał przyjazne relacje z hierarchami i przedstawicielami wielu Kościołów i związków wyznaniowych.

Biskup Waldemar Starosta jako Zwierzchnik Kościoła współpracował z organami państwowymi i samorządowymi, z wieloma osobami pełniącymi wysokie funkcje w Rzeczypospolitej utrzymywał serdeczne relacje. Aktywnie pracował na rzecz Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce oraz wspierał działania wspólnych komisji rządowo-kościelnych, także przy tworzeniu prawa.

Angażując swoje siły i serce w służbę w Kościele dostrzegał również zaangażowanie współpracowników, a także wiernych Kościoła czego wyraz dał w wywiadzie opublikowanym w 2014 roku w czasopiśmie „Nasza Rodzina” - „Jestem dumny z Braci i Sióstr, którzy często sami żyjąc w trudnych warunkach, pozostają aktywni w wierze, ze Sług Bożych, którzy pozostają wierni dziełu Chrystusa oraz z oddanych pracowników Administracji naszego Kościoła.”

Nasz Biskup na przyszłość życzył sobie „Kościoła, w którym chwała, uwielbienie i dziękczynienie Bogu trwają głęboko w sercach, miłość do Boga i Kościoła jest odczuwalna, a sposób myślenia w Chrystusie jest coraz bardziej widoczny we wszystkich aspektach naszego życia”.

Nabożeństwo żałobne otwarte dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w pożegnaniu JE Biskupa dr. Waldemara Starosty, odbędzie się w sobotę 26 października 2019 r. o godzinie 11.00 w Sali Koncertowej PFK, przy Operze Leśnej w Sopocie.

Adres jest następujący:
Sala Koncertowa PFK na terenie Opery Leśnej w Sopocie
ul. Moniuszki 12
81-829 Sopot

Wstęp do sali możliwy od godziny 10.00.

Urna z prochami Biskupa zostanie złożona do grobu na cmentarzu po nabożeństwie żałobnym w gronie najbliższej rodziny oraz przedstawicieli Kościoła Nowoapostolskiego.

Wyrazy współczucia oraz uznania dla posługi biskupiej Waldemara Starosty skierował do uczestników nabożeństwa żałobnego Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: List kondolencyjny Premiera RP.

Nabożeństwo Głównego Apostoła w Warszawie 2018
Duchowni Kościoła Nowoapostolskiego po nabożeństwie Głównego Apostoła w Warszawie 2018
Biskup dr Waldemar Starosta
Biskup dr Waldemar Starosta
Wizyta Głównego Apostoła w Gdańsku 2015: Główny Apostoł J-L. Schneider, Apostoł Okręgowy W.Klingler, Biskup dr W. Starosta, Minister S. Huskowski
Biskup dr Waldemar Starosta
Biskup dr Waldemar Starosta z młodzieżą Kościoła Nowoapostolskiego