Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Archiwum słowa miesiąca z roku 2019

Styczeń: Bogaty w Chrystusie! - Pokaż cały artykuł

Naszym serdecznym życzeniem noworocznym jest przekonanie wiary wyrażone w 23. Psalmie: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie”!

Pomimo naszych trosk, starań i obaw, możemy śmiało powiedzieć: Bóg jest niezmiernie bogaty,
• bogaty w dobroć,
• bogaty w cierpliwość,
• bogaty w łaskę.

I On chce dzielić się swoim bogactwem z nami. Możemy mieć udział w tym bogactwie – a więc w Jezusie Chrystusie.

Zachęcamy i wzywamy do tego, abyśmy w roku 2019 koncentrowali się na celu, jakim jest ubogacanie się w Chrystusie! Motto bieżącego roku brzmi: „Bogaty w Chrystusie”!

Czym jest to bogactwo? Jak możemy je zdobyć? Tymi pytaniami zajmujmy się w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Z wielkim napięciem oczekujmy, jakie idee Duch Święty rozwinie w każdym z nas, w rodzinach, w społeczeństwie i w całym Kościele. Poza tym jest jeszcze coś, co ma dla nas szczególne znaczenie: bogactwem w Chrystusie możemy się dzielić bez stawania się uboższymi. Dzielmy się więc bogactwem w Chrystusie z naszymi bliźnimi i niech to nie tylko będzie dla nas możliwością czy potrzebą, ale naszym powołaniem i zadaniem.

Życzymy obficie błogosławionego 2019 roku!

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Luty: Zgłębienie konfliktu - Pokaż cały artykuł

Wielu ludziom brakuje wewnętrznego pokoju. Brakuje pokoju w sercu. Prawdopodobnie każdy przechodził taką fazę w swoim życiu. Często szuka się przyczyny zewnętrznej, na przykład: mój szef wywiera na mnie presję. Sąsiad szuka kłótni. Jest napięta atmosfera w domu. Długi mnie przerastają. Nie mam spokoju. O właściwej, wewnętrznej przyczynie niepokoju często się nie myśli, a mianowicie, że ma się konflikt z Bogiem.

Być może w jakiejś sprawie nie ma się czystej relacji z Bogiem. Ma się życzenie, ale miły Bóg zwyczajnie go nie spełnia. Ma się wspaniałą myśl, ale Bóg nie zwraca na nią uwagi. Po prostu nie robi nic, czego byśmy sobie życzyli. Żąda od nas czegoś, co nam się nie podoba i na co się nie zgadzamy. Jego wyobrażenie jest inne niż nasze. Nie rozumiemy Go.

To się zdarza częściej niż by się chciało, aż się nie zrozumie, że nie będzie się miało pokoju, dopóki nie rozwiąże się konfliktu z Bogiem. A rozwiąże się go wtedy, gdy się przemoże i powie zdecydowane „tak” dla woli Bożej. Jedynie to jest gwarancją odzyskania pokoju.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Marzec: Boże, zrób coś! - Pokaż cały artykuł

Niekiedy się pragnie, żeby Bóg swoją mocą zaingerował w wydarzenie: jakimś spektakularnym aktem, jakimś znakiem, czymkolwiek, co objawiłoby Jego wszechmoc, zaprowadziło porządek, który zasadniczo by zmienił stan rzeczy. Dla Boga przecież jest to możliwe, dlaczego nie działa, dlaczego nic nie czyni?

Niektórzy chcieliby, żeby Bóg zaingerował w ich życie: jakimś potężnym czynem, być może jakimś małym cudem, po prostu interwencją na ich korzyść, a wtenczas wszystko by się zmieniło! Miły Boże, zrób coś!

Owszem, Bóg działa, Bóg coś robi, ale nie poprzez spektakularne akty, lecz poprzez swoje Słowo. Słowo Boże jest środkiem, za pomocą którego Bóg coś czyni. Bóg swoim Słowem ingeruje w dzieje i w wydarzenia. Jednakże nie poprzez zasadniczą zmianę uwarunkowań lub sytuacji w naszym życiu, ale poprzez zmianę nas. Jego Słowo jest tak potężne, że może całkowicie zmienić nasze spojrzenie na sprawy. Jego Słowo jest tak mocne, że może zmienić nasz stosunek do bliźniego. Jego Słowo jest tak olbrzymie, że może nas zmienić fundamentalnie.

Bóg nie zmienia świata, On zmienia ludzi. I nagle dostrzegam, że wszystko musi tak być, a nawet służy mi ku dobremu. Bóg wszystko czyni dobrze!

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Kwiecień: Prawdziwe bogactwo - Pokaż cały artykuł

Z wielką mocą, jak relacjonuje Łukasz w Dziejach Apostolskich, apostołowie składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ich potężne świadectwo wzbudziło wiarę: wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne. Ta wiara tak ogarnęła pierwszych chrześcijan, że to, co ziemskie, straciło dla nich na znaczeniu. Teraz co innego miało priorytet. Postanowili podzielić się tym, co posiadali, tak aby nikomu niczego nie brakowało. Ziemskie bogactwo, majątek i dobra nagle przestały być już tak ważne. Łukasz mówi, że nikt nie mówił o swoich dobrach, że są jego: „A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”.

„Mój dom, moje akcje, moja kolekcja antyków, moje ciężko zarobione oszczędności...”. Czy wiara nie powinna również dziś motywować chrześcijan do patrzenia na to, co ziemskie i materialne z większym dystansem i umiarkowaniem i do przypisywania temu mniejszej wagi? Prawdziwe bogactwo przecież znajduje się gdzie indziej. Jest w Jezusie Chrystusie, Zmartwychwstałym, który przyjdzie ponownie, aby do siebie zabrać tych, którzy się na to przygotują, aby wraz z nimi w Królestwie Pokoju proponować zbawienie wszystkim ludziom. Chrystus jest naszym prawdziwym bogactwem i Zbawicielem!

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Maj: Dostosowanie - Pokaż cały artykuł

Do funkcjonowania wspólnoty niezbędny jest minimalny poziom dostosowania. Im bardziej zróżnicowane są potrzeby i cechy osób tworzących wspólnotę, czy to w rodzinie, w życiu zawodowym, czy w jakiejkolwiek innej grupie, tym większe dostosowanie wymagane jest od jednostki; dostosowanie w sensie uwzględniania różnych potrzeb i życzeń, ale także poprzez poszukiwanie i propagowanie tego, co wspólne, a to czasami wiąże się z rezygnacją z własnych życzeń i wyobrażeń.

To samo dotyczy wspólnoty z Chrystusem: bez dostosowania ona nie funkcjonuje. Nie chodzi tu jednak o to, żeby ludzie dostosowali się do siebie nawzajem, ale o dostosowanie się do Chrystusa. Wspólnota z Chrystusem oznacza, że każdy kieruje się Chrystusem, każdy obiera Go sobie za wzór, każdy chce się Jemu podobać, każdy chce być blisko Niego. Im bardziej każdy stara się dostosować swoje życie, swoje myślenie, swoje działanie i postępowanie do Chrystusa i do Jego Ewangelii, tym łatwiej jest też zrozumieć bliźniego. To jest siła wspólnoty chrześcijańskiej.

Kościół Nowoapostolski w Polsce