Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Kościół Nowoapostolski - jaki to Kościół?

Kościół Nowoapostolski

jest Kościołem międzynarodowym, występuje na wszystkich kontynentach świata. W większości państw posiada osobowość prawną. Działalność religijna i nabożeństwa odbywają się w języku danego narodu. Liczba wiernych nieustannie wzrasta.

Kościół Nowoapostolski

przedstawia Kościół Jezusa Chrystusa, analogiczny apostolskiemu Kościołowi z czasów pierwszych apostołów.

Kościół Nowoapostolski

zwiastuje nienaruszalnie naukę Chrystusa i Jego apostołów.

Kościół Nowoapostolski

powstał poprzez wskrzeszenie urzędu apostolskiego przed obiecanym ponownym przyjściem Chrystusa.

Kościół Nowoapostolski

widzi swoją misję w duszpasterstwie oraz w zwiastowaniu Ewangelii.

Kościół Nowoapostolski

powstrzymuje się od wszelkiej działalności politycznej zgodnie ze słowami Jezusa: "Królestwo moje nie jest z tego świata."

Kościół Nowoapostolski

uważa za oczywiste, że wierni wypełniają swoje obywatelskie obowiązki według słów Jezusa: "Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi..." Każdy Nowoapostolski chrześcijanin może być aktywny w życiu publicznym.

Kościół Nowoapostolski

oczekuje od swoich wiernych, aby sumiennie z poczuciem odpowiedzialności wywiązywali się z powierzonych i przyjętych obowiązków w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Kościół Nowoapostolski

nie pobiera żadnych składek i opłat kościelnych oraz nie oczekuje i nie korzysta z finansowego wsparcia ze strony państwa. Wszelkie wydatki, łącznie z tymi na budowę kościołów i ich utrzymanie, jak i związane z pracą misyjną pokrywają dobrowolne ofiary wiernych.

Kościół Nowoapostolski

tworzą razem wszystkie zbory nowoapostolskie występujące na całym świecie, a skupiające ludzi różnych narodowości, ras i warstw społecznych. Naczelnym duszpasterzem jest Główny Apostoł, którego pozycję w gronie apostołów i w całym Kościele chrześcijanie nowoapostolscy widzą jako analogiczną z pozycją zajmowaną przez Apostoła Piotra, który był widzialną głową pierwotnego Kościoła Apostolskiego.

Zbory nowoapostolskie danego kraju lub regionu tworzą razem Kościół Nowoapostolski będący terytorialną jednostką Kościoła międzynarodowego. Apostołowie okręgowi, apostołowie, biskupi oraz inni słudzy jako przewodniczący okręgu obsługują powierzone im okręgi i podokręgi. Pielęgnacja każdego zboru powierzona jest przewodniczącemu zboru, który sprawuje urząd kapłański. W Kościele występują następujące urzędy kapłańskie: biskupi, starsi, pasterze, ewangeliści i kapłani. Do pomocy są im dani diakoni i poddiakoni, przez co jest zapewniona duszpasterska opieka każdego członka zboru. Szczególny nacisk kładzie się na duchową pielęgnację dzieci oraz młodzieży. Tak jak w Kościele pierwotnym, duchowni podlegają ordynowaniu, czyli powołaniu i wyświęceniu do danego urzędu, nie muszą mieć teologicznego wykształcenia, a ich służba w Kościele, za wyjątkiem administracyjnej, jest nieodpłatna.

Kościół Nowoapostolski

udziela, tak jak w czasach pierwszych apostołów trzy sakramenty:

 • święty chrzest wodny
 • święte pieczętowanie
 • świętą wieczerzę

Święty chrzest wodny jest pierwszym krokiem do społeczności z Bogiem i zostaje udzielany, niezależnie od wieku, przez urzędy kapłańskie Kościoła.

Święte pieczętowanie jest aktem udzielenia Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk i modlitwę apostoła.

Święta wieczerza jest uroczystością obchodzoną w każdym nabożeństwie. Godne przyjmowanie świętej wieczerzy zapewnia łączność życiową z Bogiem Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Uroczystość wieczerzy świętej poprzedza odpuszczenie grzechów zwiastowane w imię Jezusa z polecenia apostoła.

Wiara chrześcijan nowoapostolskich opiera się na fakcie, że Jezus dał apostołom polecenie i moc do udzielania Ducha Świętego, chrztu wodnego, odpuszczania grzechów i obchodzenia wieczerzy świętej.

W Kościele poza sakramentami udzielane są błogosławieństwa z okazji: konfirmacji, zaręczyn, ślubu i jubileuszy ślubnych. Wymienione błogosławieństwa udzielają upoważnione urzędy kapłańskie, które również odprawiają pogrzeby. Na prośbę rodziców może być również udzielone błogosławieństwo przedurodzeniowe.

W Kościele Nowoapostolskim udzielanie wszelkich sakramentów, błogosławieństw oraz odprawianie uroczystości pogrzebowych jest bezpłatne.

Chrześcijanie nowoapostolscy wierzą:

 • we wszechmoc Boga, który stworzył świat i panuje na wieki,
 • w nieśmiertelność duszy, a więc w życie pozagrobowe,
 • w to, że człowiek ma wolną wolę do opowiedzenia się za Bogiem lub przeciwko Niemu,
 • w to, że Bóg proponuje zbawienie wszystkim ludziom,
 • w Boski plan zbawienia celem wyratowania ludzi popadłych w grzech,
 • w ucieleśnienie się Boga w Jezusie, swoim Synu,
 • w śmierć ofiarną Syna Bożego na krzyżu, poprzez którą Jezus umożliwił ludziom pojednanie z Bogiem,
 • w zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa,
 • w to, że Jezus dał swoim apostołom polecenie, aby wszystkim zwiastować Ewangelię,
 • w przyjęcie Ducha Świętego poprzez apostołów jako warunek do wejścia w społeczność z Bogiem Ojcem i Jego Synem,
 • w ponowne przyjście Chrystusa w dniu Pierwszego Zmartwychwstania (Ew.Jana 14,3), podczas którego zabierze do siebie wszystkich, którzy żyli zgodnie z nauką Jezusa,
 • w ustanowienie przez Jezusa Chrystusa Tysiącletniego Królestwa Pokoju, w którym po wykluczeniu wszelkiego zła zostanie oferowana łaska i zbawienie dla wszystkich ludzi będących na ziemi oraz w krainach wieczności,
 • w sąd ostateczny, na którym wszyscy, którzy nie wzięli udziału w dniu Pierwszego Zmartwychwstania będą sądzeni według swoich uczynków,
 • w wieczną społeczność zbawionych z Bogiem.
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski
Kościół Nowoapostolski